Feelix-ryhmät & arvot

kuva ihmisryhmän käsistä, jotka liittyvät yhteen

Feelix-ryhmä on tarkoitettu siirtymävaiheessa oleville nuorille tai vastaavassa tilanteessa oleville. Ryhmissä käsiteltävät aiheet nousevat aina ryhmäläisten toiveista. Nuoret tarvitsevat ajan ja paikan keskinäiseen vuorovaikutukseen. Osallistuminen johonkin toimintaan ei takaa sitä, että siellä oikeasti olisi tilaa tai aikaa puhua askarruttavista asioista. Monesti keskustelu myös kiertää aikuisen kautta/ehdoilla. Feelix-ryhmissä ohjaaja varmistaa, että nuoret saavat turvallisesti jakaa kokemuksia keskenään vaikkapa ulkona, biljardipöydän äärellä tai Fölis-peliä pelaten…. Tuloksena on huojennus ja rohkaistuminen uuteen (tulevaisuuden työtaidot) sekä kavereita. Mikä sen tärkeämpää!

Kuva: Pixabay


F – Future (tulevaisuus)

E – Empowerment (voimaantuminen)

E – Employment (työllisyys, työllistyminen)

L – Learning (oppiminen)

I – Innovation (uuden luominen)

X – Factor ”x” (tiedostamaton muuttuja)

Feelix-ohjaaja on ohjaaja, joka suuntaa katseensa tulevaisuuteen. Taustalla on vahva voimavarasuuntautuneisuus ja into nuorten tukemiseen. Ohjaajana käytössä on mm. Olympia työkalu, jonka avulla voidaan tukea nuorten työllistymistä CV-kertomusten pohjalta. Nuoret oppivat Feelix-ryhmiltä toisiltaan. Ryhmän avulla nuoret pääsevät tuomaan esille turvallisessa ympäristössä omaa osaamistaan. Feelix-ohjaaja on myös valmis päästämään irti, hän ei toimi ryhmän aktiivi toimijana, vaan tapaamisten mahdollistajana sivuroolissa. Tässäkin on monesti ohjaajalla oppimista. 

Factori X: Jokainen ryhmäkerta on erilainen ja jokainen Feelix-ryhmä on omanlainen. Ryhmissä luodaan uusia ideoita ja toimintoja, jotka ovat juuri kyseiselle ryhmälle sopivia. Ryhmien rentous ja rento ilmapiiri on tärkeää. Rentous on ollut helposti havaittavissa kaikissa jo olleissa Feelix-ryhmissä ja tämä on ollut nuorten mukaan yksi parhaimpia asioita.

Ohjaajana on hyvä tiedostaa Feelix-ideologia ja sen tausta. Tavoitteettomuus ryhmätoiminnassa on iso osa tätä Feelix-ajatusta. Ideana on kuitenkin ohjaajan halu olla nuorten kanssa tekemisissä ja lähteä spontaanisti kokeilemaan ryhmiä. Ohjaajan tulee antaa nuorille tilaa keskinäiselle keskusteluille, kuunnella ja ohjata tarvittaessa.


Feelix-malli vertaisryhmätoiminnasta kehitettiin hankkeen aikana tapahtumien ja seminaarien osallistujien kanssa eli alueen asiantuntijoista koostuvan Tulevaisuuden työtaidot -verkoston kanssa. Seuraavassa Feelix-mallia on kuvattu neljästä eri näkökulmasta:

  1. siirtymävaiheen palveluissa olevien Feelix-ryhmään osallistuvien kannalta,
  2. Feelix-ryhmään osallistuvien opiskelijoiden kannalta,
  3. siirtymävaiheen palveluita tarjoavien kannalta sekä
  4. Feelix-ohjaajan kannalta.

Apilakuvissa kerrotaan, miksi Feelix-toiminta on tärkeää, miten ryhmän alkuun pääsee, mitä siellä tehdään sekä avataan Feelix-ryhmän merkitystä.

*Neliapila symboloi perinteisesti onnea. Felix-sanan merkitys on latinaksi onnellinen, onnekas, menestyvä, lupaava.*

Kuva: Pixabay

FEELIX VERTAISRYHMÄTOIMINNAN MALLIT
FEELIX-RYHMIEN ARVOT

Feelix-ohjaajapäivillä 10.3.2022 keskusteltiin paljon siitä, millaiseen arvopohjaan ja arvomaailmaan Feelix-ryhmät rakentuvat, mitkä ovat Feelix-ryhmän tärkeimmät arvot ja miten ne näkyvät ryhmien toiminnassa. Ryhmät pääsivät sukeltamaan arvokeskusteluun ohjaajapäivässä olleen alustuksen: ”Arvot oman elämän kompassina” jälkeen.

Sana arvo voi kuulostaa juhlalliselta. Se on kuitenkin arkipäiväinen asia, toimintamme pohja. Meillä kaikilla on arvoja, tunnistimmepa niitä tai emme. Arvot voivat joskus sekoittua tavoitteisiin. Tavoitteet ja arvot ovat kuitenkin eri asioita. Suurin erottaja on tavoitettavuus. Molempia tavoitellaan, mutta vain tavoitteen pystyy saavuttamaan. Jokaisen tärkeäksi koetun tavoitteen, toiveen tai unelman takana on henkilökohtaisia tai tärkeäksi pidettyjä arvoja.

Arvot liittyvät siihen, mikä meitä kiinnostaa, innostaa ja inspiroi toisin sanoen arvot liittyvät siihen, mikä elämässä on tärkeää. Omien arvojen vastaiset valinnat voivat johtaa voimavaroja kuluttavaan elämäntapaan. Arvot ohjaavat toimintaamme usein tiedostamattomasti ja vaikuttavat myös kokemuksiimme. Todelliset arvot ilmenevät siinä, että on valmis panostamaan aikaa ja voimavaroja arvoja ilmentävien asioiden ja toimitapojen tavoitteluun. Arvoissa on kysymys elämän kivijalasta. Hetkinä, jolloin on vaikeaa, arvoista saa voimaa.

Feelix-ohjaajat kuvasivat porinaryhmissä Feelix-ryhmille arvoja, joissa keskeisimpänä nähtiin yhteisöllisyys. Myös vapaus ja kunnioittaminen nousivat korkealle sijalle ohjaajien mukaan. Arvoista koostettiin AnswerGarden-sovelluksen avulla sanapilvi, jossa eniten ohjaajien samoja vastauksia saaneet arvot nousivat kirkkaammin esille. Feelix-ryhmissä arvoja kannattaa pohtia myös ryhmäläisten kanssa avoimella dialogilla. Kokemuksen mukaan, kun nuoret tuottavat ryhmän yhteiset arvot, he myös sitoutuvat niihin ja kunnioittavat niitä. Näin Feelix-ryhmille nousee merkityksellisyys myös arvomaailman pohjalta.

sanapilvi kuvailemaan feelix-ryhmän arvoja
Kuva: AnswerGarden-sovelluksella tuotettu sanapilvi ohjaajapäivän arvokeskustelusta

Lähteet ja lisälukemista:

Katajainen, A., Lipponen, K. & Litovaara, A. 2004. Voimavarat käyttöön. Hippokrates, Duodecim. Jyväskylä. Gummerus Kirjapaino Oy.

Lappalainen, P. & Lappalainen, R. 2017. Teoksessa: Salmela-Aro, K. & Nurmi, J-E. (toim.) Mikä meitä liikuttaa. Motivaatiopsykologian perusteet. PS-Kustannus. Juva. 3. uudistettu painos.

Lintukangas, N. 2020. Selviytymisopas elämän kriiseihin. Helsinki. Kustannusosakeyhtiö Otava.

Pihlaja, S. 2021. Valinnan paikka. Näin teet parempia päätöksiä. Atena. Keuruu. Otavan Kirjapaino Oy.

Puohiniemi, M. 2022. Swarzin arvokehä. Verkkosivusto.  Viitattu 23.2.2022. Saatavana: https://www.puohiniemi.fi/Arvomittaukset/Arvokeha/

Ruutu, S. & Salmimies, R. 2015. Työnohjaajan opas. Valmentava ja ratkaisukeskeinen ote. Talentum pro. Vantaa. Hansaprint Oy.

Saarivirta, L. & Kaukonen, M. 2015. Rikas elämä. Parempaa arkea hidastamalla. Readme.fi. Provoo. Bookwell Oy.

Salmimies, R. & Ruutu, S. 2013. Myönteisen muutoksen työkirja. Sanoma pro. 2. painos.

Santapukki, S. 2006. Minuusvoima. Vapaus valita. Terveys & systeemiajattelu. Jyväskylä. Gummerus Kirjapaino Oy.

Saramies, A., Solovjew, M-L. & Raivio, M. 2006. TSJ Opintokeskus. Jyväskylä. Gummerus Kirjapaino Oy.

Sydänmaalakka, P. 2010.  Älykäs itsensä johtaminen Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun. Talentum.  Helsinki. Karisto Kirjapaino Oy.

Tervalinna, A. 2020. Hyvinvointia mielelläsi. Arvoista suunta elämäntapamuutokseen. Atenna Kustannus Oy.

Tossavainen, A. & Peltonen, A. 2020. Psyykkinen valmennus. Fitra Oy.