Turvallisuuden rakentamisen ainekset ja viihtyvyys Feelix-ryhmissä

Nuoret kaipaavat ajan ja paikan keskinäiseen vuorovaikutukseen. Jotta ryhmä koettaisiin turvalliseksi paikaksi kaikille jäsenille, täytyy turvallisuus rakentaa yhteistyössä ja luottamuksessa. Feelix-ohjaajien päivässä Porissa 10.3.2022 keskusteltiin osallistujien kanssa siitä, miten turvallisuus luodaan ryhmiin ja miten se näkyy käytännössä.

Turvallisuus näkyi ryhmäläisten keskinäisenä sitoutumisena ryhmän toimintaan. Ryhmään on helpompi sitoutua, kun se koetaan turvalliseksi ja luottamukselliseksi. Näin Feelix-ryhmäläisillä koettiin olevan helpompi avautua ja vapautua myös henkilökohtaisten asioiden purkamiseen. Vertaistuki ryhmästä koettiin rikkaudeksi.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on kuva-sydan-s.png

Ohjaajat nostivat turvallisuuden rakentamisen palikaksi myös kehon kielen. On tärkeä opetella vapauttamaan kehoa estoista. Niin sanotusti kiinni oleva keho heikentää vuorovaikutuksen avointa syntymistä. Tärkeänä pidettiinkin rentoutumisen harjoituksia ja rentoutumisen opettelua ryhmissä juuri tämän kehon kielen vapauttamisen mahdollistamiseksi. Näistä esimerkkeinä ovat mielikuvarentoutus ja SomeBody®-harjoitukset.

Turvallisuutta loi ennen kaikkea ryhmässä vallitseva ryhmähenki ja sen muodostama ilmapiiri. Turvallisessa ryhmässä ryhmän ”me”-henki on aistittavissa ja toisista ryhmäläisistä huolehtiminen on läsnä. Ohjaajien mukaan Feelix-ryhmäläiset kokevat kuuluvansa yhteiseen porukkaan, jossa uskalletaan olla omia itsejään, sanoa oma mielipide eikä kenenkään tarvitse jännittää myöskään ohjaajan läsnäoloa. Ryhmässä ei myöskään tarvitse pelätä negatiivisia tunteita, niiden avointa ilmaisemista tai hylätyksi tulemista, sillä ryhmän jäsenet kannattelevat toisiaan. Näin jokainen kokee olevansa hyväksytty.

Turvallisuus näkyy Feelix-ryhmässä ohjaajien mukaan myös siten, että ryhmäläiset haluavat aidosti panostaa ryhmän toimintaan ja sen jatkumiseen. Tapaamisajankohtia sovitaan siten, että ne sopivat kaikkien aikatauluihin, koska toiminta nähdään tärkeäksi. Ryhmäläiset ovat jatkaneet ”feelixejä” keskenään ilman ohjaajaa.

VIIHTYVYYS FEELIX-RYHMÄSSÄ

Feelix-ryhmissä tärkeintä on nuorten keskinäinen vertaistuki, joka mahdollistuu viihtyvyydellä. Ohjaajille pidettiin erilaisia tilaisuuksia matkan varrella. Ohjaajien päivässä Porissa 10.3.2022 käytiin ryhmämuotoisia porinakeskusteluja paljon siitä, miten Feelix-ryhmissä viihtyvyys rakennetaan. Päällimmäiseksi nousi se, että ryhmä rakentuu kunkin ryhmän jäsenten ehdoilla, eli toiminta on osallistujien mukaista toimintaa.

Tärkeäksi seikaksi ohjaajat mainitsivat ryhmäporinoissa myös ympäristön viihtyvyyden. Tällä tarkoitettiin erityispiirteiden huomiointia esimerkiksi aistiyliherkkien ryhmäläisten osalta. Koettiin, että ryhmän ympäristön rauhallisuus tuki viihtyvyyttä parhaiten. Tapaamispaikat tuli ohjaajien kokemuksen mukaan suunnitella siten, että ne olivat esteettömiä, kaikkien ryhmäläisten saavutettavissa olevia, visuaalisesti rauhallisia ja tunnelmaltaan positiivisuutta herättäviä. Omat haasteensa toivat luontoympäristöt, jolloin oli otettava huomioon sääolot. Silti luonto koettiin mukavaksi ryhmän tapaamispaikaksi.

Yyterin hiekkaranta
Kuva: Kaarina Latostenmaa

Aktiviteettien mukaan viihtyvyyttä toivat toimivat välineet ja niiden käyttöön opastaminen. Opastamista aktiviteetteihin ei aina ollut ohjaajan taholta, vaan joku ryhmäläisistä saattoi toimia muulle ryhmälle mentorina ja opastajana. Tämä vahvisti usein myös Feelix-ryhmäläisen itsetuntoa. Esimerkiksi erään ryhmäläisen asiantuntemus oli arvokasta frisbeegolfradalla ja toisen taas kalastuksessa.

Feelix-ryhmien sisällölliset teemat ja niiden selkeys koettiin myös yhdeksi tekijäksi viihtyvyydessä. Ryhmissä sovittiin edellisellä kerralla, mitä ollaan seuraavalla kerralla tekemässä. Ryhmissä tämä selkeä tieto ja väljyys loivat kaikille tilaa ympärilleen toimia. Myös sopivan pieni ryhmäkoko lisäsi viihtyvyyttä. Tarjoiluillakin nähtiin oma tärkeä osansa viihtyvyyden muodostumiseen. Kokemuksena oli, että pienet tarjoilut ryhmän alkuun rentouttivat ja vapauttivat tunnelmaa. Aloitus koetiinkin näin ollen rennommaksi jään sulatukseksi tarjoilujen lomassa. Taustamusiikkikin oli monessa ryhmässä koettu osallistujien mukaan hyväksi rentouttajaksi ja tunnelman vapauttajaksi.